Sprawozdanie Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich z działalności w latach 2007-2009

Na Walnym Zebraniu dn. 12.05.2007 został wybrany Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich w składzie: 
dr hab. n. med. Marek Kamiński – przewodniczący,
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny -  V-ce przewodniczący,
dr n. med.  Labib Zair – sekretarz,
dr n. med. Marek Strusiński – skarbnik,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk – członek zarządu,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki – członek zarządu, 
dr n. med. Andrzej Domański – członek zarządu,
dr Antoni Stapff – członek zarządu,
dr Jacek Goliński – członek zarządu,
dr Jan Milewski – członek zarządu,
dr n. med. Janusz Wójcik – członek zarządu.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano:
dr med. Mariusza Kasińskiego, a członkami komisji zostali:
 dr n. med. Grzegorz Kozłowicz i 
dr n. med. Andrzej Borowiecki

 
 

Szanowni Koleżanki i Koledzy.
      Jest to ostatnie przed 64 Zjazdem TChP spotkanie naszego Oddziału. Przed przedłożeniem sprawozdania pozwolę sobie na przypomnienie, że Towarzystwo Chirurgów Polskich to najstarsze polskie towarzystwo naukowo-szkoleniowe lekarzy chirurgów. Założone w 1889 przez Ludwika Rydygiera, skupiało specjalistów wszystkich dziedzin medycyny zabiegowej. W tym roku na Zjeździe we Wrocławiu, obchodzić będziemy 120- lecie jego powstania. Tak więc jesteśmy spadkobiercami długiej tradycji z czasów gdy Polski nie było na mapie świata. Przynależność do tak elitarnego Towarzystwa jakim jest TChP powinna być dla każdego z nas zaszczytem i powodem do dumy.
Jedną z najważniejszych rzeczy, które udało się przeprowadzić w trakcie kadencji 2007 – 2009 była organizacja własnej strony internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału TChP o adresie www.tch.szczecin.pl. Zmieniło to w sposób zasadniczy zasady wzajemnej komunikacji, pozwoliło bezpośrednio dotrzeć do członków Oddziału oraz umożliwiło szybki przepływ informacji.  Byłoby to jeszcze łatwiejsze, gdyby wszyscy członkowie Oddziału zechcieli się zarejestrować po adresem towchir@gmail.com.
Wcale nie najmniej ważną zaletą internetowego połączenia jest też możliwość oszczędzania na kosztach materiałów piśmienniczych i opłatach pocztowych.
Strona jest rozbudowywana w miarę naszych możliwości z dodaniem najbardziej przydatnych linków adresowych dotyczących samego Towarzystwa, jego historii i zamierzeń, a także organizacji opieki chirurgicznej w rejonie wraz z terminarzem szkoleń w dziedzinie chirurgii.
Wszystkie dotychczasowe działania są wynikiem darmowej pracy zaprzyjaźnionych osób i chociażby ze względu na stale zwiększające się potrzeby, przyszły zarząd będzie zmuszony znaleźć sposób na profesjonalne prowadzenie strony.
W kadencji 2007 – 2009 starałem się zmienić formułę spotkań naszego Oddziału. Zebrania podzielone zostały na część naukową, w której chirurdzy z naszego regionu przedstawiali własne osiągnięcia i wyniki dotyczące danego tematu oraz część szkoleniową, adresowaną głównie do młodych lekarzy ale przydatną moim zdaniem wszystkim, w której uznane autorytety z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii klatki piersiowej, urologii, nefrologii, ortopedii, genetyki i mikrobiologii omawiały zagadnienie,  często zaczynając od patofizjologii i kliniki a kończąc na omówieniu najnowszych osiągnięć.
Sądzę, że mam prawo uznać, że ustępujący Zarząd dołożył wszelkich starań aby naszym spotkaniom towarzyszył wysoki poziom merytoryczny i tak w mojej ocenie rzeczywiście było. Jestem przekonany, że  poziom wystąpień był bardzo wysoki, a przedstawianie prac i ich omawianie odbywało się w sposób profesjonalny.
Niestety, duży niepokój budzi fakt, że  aktywność naukowa naszego środowiska mierzona liczbą uczestniczących w zebraniach chirurgów i lekarzy specjalizujących się w chirurgii nie jest duża. Ten brak zainteresowania ze strony Kolegów tłumaczy się być może swego rodzajusignum temporis – czasu, który przeznaczony jest na pracę i zapewnienie lepszych warunków życia. Ale, być może, w dobie łatwego i szerokiego dostępu do wiedzy, owo niezainteresowanie jest skutkiem braku potrzeby bezpośredniego kontaktu z autorytetami. 
Nie jest to moim zdaniem droga słuszna, nic bowiem nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich relacji między ludźmi, a także stawia pod znakiem zapytania przyszłość Zachodniopomorskiego Oddziału TChP. Dodam, że według danych OIL, w województwie zachodniopomorskim pracuje 334  chirurgów (w tym 56 w Koszalinie i okolicach), a czynnymi członkami TChP jest tylko około 60 (dane z dnia wczorajszego).
Przykrą stroną działalności zarządu Oddziału są trudności z namówieniem Kolegów do przedstawienia własnego dorobku, mimo, że na naszym terenie mamy liczące się duże kliniki i oddziały chirurgiczne. Tym bardziej chciałbym złożyć wyrazy podziękowania za przekazanie nam swojej wiedzy wszystkim tym, którzy zechcieli podzielić się z nami swoim dorobkiem i doświadczeniem (nazwiska wykładowców i tematy wystąpień dostępne są na naszej stronie internetowej).
W mijającej kadencji uregulowaliśmy wszelkie zobowiązania finansowe w stosunku do Zarządu Głównego TCHP i po uregulowaniu wszystkich pozostałych zobowiązań finansowych ostatecznie przekażemy nowo wybranemu w dniu dzisiejszym Zarządowi kwotę 7743,20 zł. Kwota ta jest wynikiem oszczędności uzyskanych przez ograniczenie wydatków na materiały piśmiennicze (około 900 – 1000zł), opłat za organizację zebrań (uiszczanych przez sponsorów z pominięciem TChP) oraz rezygnacji członków Zarządu Głównego z kosztów przejazdu na zebrania TChP.
Drogie Koleżanki i Koledzy.
Kończąc swoją działalność po jednej kadencji, chciałbym w imieniu swoim  i całego Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału TCHP serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, które wspierały nas swoją życzliwą pomocą, jednocześnie naszym następcom życzę wielu sukcesów w rozwoju naszego Oddziału.

Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału TChP

dr hab. n. med. Marek Kamiński

Szczecin 23 Maja 2009