Protokół obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Walne zebranie członków Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich rozpoczęło się 23 maja 2009 r. o godzinie 12 30 w drugim terminie. Uczestniczyło w nim 15 członków Towarzystwa oraz dwóch zaproszonych gości (lista obecności w załączeniu). Na wniosek Przewodniczącego Oddziału na prowadzącego obrady wybrano kol. Grzegorz Wojciechowskiego. Zatwierdzono następujący porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie przewodniczącego Oddziału z działalności Zarządu kadencji 2007-2009
 4. Sprawozdanie skarbnika
 5. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 8. Wybór przewodniczącego Oddziału
 9. Wybór członków Zarządu Oddziału
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału i kandydata do Zarządu Głównego
 11. Wolne wnioski

Ad 2 W głosowaniu jawnym wybrano komisję skrutacyjną w składzie: kol. kol. Tariq Al.Amawi, Idres Abdulla, Tomasz Michalak. Komisja wybrała na przewodniczącego kol. Tariqa Al. Amawi.

Ad 3 Przewodniczący Oddziału kol. Marek Kamiński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu (w załączeniu). Doc. Kamiński za jedną z najważniejszych spraw jaką udało się przeprowadzić w dwuletniej kadencji, uznał organizację własnej strony internetowej o adresie www.tch.szczecin.pl. Zmieniło to przede wszystkim sposób i szybkość wzajemnej komunikacji członków oddziału, a także jej koszty. Zmieniono formułę spotkań członków Oddziału. Zebrania podzielono na część naukową oraz szkoleniową. W części naukowej chirurdzy z regionu zachodniopomorskiego prezentowali własne osiągnięcia, natomiast w części szkoleniowej uznane autorytety z różnych dziedzin chirurgii przedstawiały najnowsze poglądy na przyczyny, diagnostykę i sposoby leczenia chorób chirurgicznych. W mijającej kadencji duży niepokój budziła zmniejszająca się aktywność naukowa środowiska, zwłaszcza mierzona frekwencją na zebraniach Oddziału. W województwie zachodniopomorskim pracuje 334 chirurgów. Czynnymi członkami TChP jest 60 kolegów.

Ad 4 Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Oddziału kol. Marek Strusiński (w załączeniu). Stan kasy na koncie w dniu 21.05.2009 r wyniósł 7743 zł 20 gr. Koszty zebrań opłacane były bezpośrednio przez sponsorów z pominięciem Oddziału TCHP.

Ad 5 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (w załączeniu) przedstawił w zastępstwie chorego Mariusza Kasińskiego kol. Grzegorz Kozłowicz. Spośród 60 chirurgów należących do Zachodniopomorskiego Oddziału TChp, 42 kolegów opłaca składki członkowskie, 17 kolegów jest emerytami, jeden członek honorowy jest zwolniony z opłat członkowskich. W kadencji 2007-2009 odbyło się 12 posiedzeń Towarzystwa, w których brało udział 30-35 osób. Komisja Rewizyjna sformułowała dwa wnioski:

 1. należy dopracować się mechanizmów doprowadzających do zwiększenia ilości członków Towarzystwa oraz identyfikowania się szczególnie młodych chirurgów z Towarzystwem.
 2. zbyt mało osób uczestniczy w organizowanych przez Oddział Towarzystwa zebraniach szkoleniowo-naukowych.

Po analizie gospodarki finansowej Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad 6 W dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej dominowały głosy ubolewania nad małą aktywnością środowiska zachodniopomorskich chirurgów w ramach TChP. Przyczynę tego faktu upatrywano w coraz większej specjalizacji i tworzeniu się oddzielnych towarzystw w ramach chirurgii, oraz zanikowi chęci do działań społecznych, co jest nie tylko cechą naszego środowiska. Nie odnotowano stanowiska przeciwnego wnioskowi o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad 7 W głosowaniu jawnym, wszyscy zebrani, tj 15 osób poparło udzielenie absolutorium.

Ad 8 Na Przewodniczącego Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich zgłoszono jedną kandydaturę; kolegę Marka Kamińskiego. W głosowaniu tajnym kandydat uzyskał wszystkie z 15 oddanych głosów.

Ad 9 W głosowaniu jawnym uchwalono, że w Zarząd Oddziału będzie liczył 7 członków. W głosowaniu tajnym wybrano 6 członków Zarządu: kol. kol.  Józefa Kładnego, Marka Strusińskiego, Labiba Zeaira, Samira Zeaira, Grzegorza Kozłowicza, Grzegorza Wojciechowskiego.

Ad 10 W głosowaniu tajnym wybrano Komisję Rewizyjną; kol. kol. Macieja Józefowicza, Sławomira Jaroszewicza, Hieronima Zalewskiego.

Ad 11 Kandydatem do Zarządu Głównego TChP został kol. Józef Kładny.

Ad 12 W dyskusji po wyborach wzięli udział kol. Kamiński, Kładny, Kozłowicz, Wojciechowski, a także goście - profesorowie Ostrowski i Żyluk. Dyskutowano nad rolą TChP w obecnych czasach, sposobach zwiększenia zaangażowania środowiska w działalność Towarzystwa, pozyskaniu aktywności młodych kolegów. Sformułowano trzy praktyczne wnioski:
1. wydawanie zaświadczeń o uzyskaniu punktów edukacyjnych po każdym zebraniu Oddziału    
    TChP,
2. wprowadzenie na zebrania oddziału stałego punktu, w którym   
    poszczególne oddziały chirurgiczne województwa zachodniopomorskiego miałyby  
    możliwość prezentacji swojego dorobku,
3. przywrócenia obowiązku dołączania do dokumentów potrzebnych do przystąpienia do    
    egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii zaświadczenia o uczestnictwie w zebraniach 
    oddziału, w tym wygłaszania prac. Ten sposób aktywizacji młodych kolegów wymagałby 
    aprobaty Zarządu Głównego.

Po tym punkcie obrad, Walne Zebranie Zachodniopomorskiego Oddziału TChP zakończono.

 

Przewodniczący Walnego Zebrania
Grzegorz Wojciechowsk

Szczecin dnia 23 maja 2009 roku