Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich zaprasza na  zebranie, które odbędzie się w dniu 18.11.2010 godz. 1300 
w Klinicznym Oddziale Chirurgii Przewodu Pokarmowego
Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1

W związku z możliwością (wg. znowelizowanego statutu TChP) wprowadzenia przedstawiciela Młodych Chirurgów (do 35 roku życia) do Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, proszę wszystkich Kierowników ośrodków chirurgicznych w naszym regionie o wytypowanie jednego przedstawiciela swojego ośrodka, który przybędzie  na zebranie Zachodniopomorskiego Oddziału TChP. 
Zebranie odbędzie się w wymienionym powyżej miejscu i czasie.
Na zebraniu tym wybierzemy kandydata, który będzie reprezentował nasz Oddział w wyborach do Zarządu Głównego.

Pozdrawiam!
Mateusz Głód

Zarząd Główny składa się z:
.Prezesa, którym zostaje Prezes-elekt poprzedniej kadencji,
.nowo wybranego Prezesa-elekta,
.ustępującego Prezesa,
.15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,
.przewodniczących Oddziałów Towarzystwa,
.przewodniczących Sekcji,
.Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego,
.Specjalisty krajowego (doradcy) w zakresie chirurgii,
.Przedstawiciela członków kandydatów, wybranego w głosowaniu tajnym przez Koła Młodych Chirurgów w oddziałach terenowych
2.Kandydatów do Zarządu Głównego, którzy mają być wybrani przez Walne Zgromadzenie