Stypendia TChP

Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w sprawie Funduszu Wspierania Rozwoju Naukowego i Zawodowego Młodych Chirurgów

Wypełniając uchwałę dotyczącą Walnego Zebrania członków Towarzystwa Chirurgów Polskich z dnia 15 września 2001 w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego na rzecz wspierania rozwoju naukowego i zawodowego młodych chirurgów (w brzmieniu: w przypadku dodatniego bilansu Zjazdu Towarzystwa 20% zysku będzie przekazywane na stypendia przyznawane przez Zarząd Główny)

Zarząd Główny postanawia:

1.  Utworzyć fundusz na rzecz wspierania rozwoju naukowego i zawodowego
     młodych chirurgów.
2.  Fundusz jest zasilany z 20% nadwyżki budżetowej z kolejnych zjazdów TChP      poczynając od jubileuszowego 60 Zjazdu TChP odbytego we wrześniu 2001 r.
     w Warszawie oraz innych konferencji naukowych
     organizowanych przez Towarzystwo Chirurgów Polskich lub w jego imieniu
3.  Fundusz jest przeznaczony na stypendia dla członków Towarzystwa
     Chirurgów Polskich
4.  Wszystkie środki zostają ulokowane na rachunku funduszu i stanowią jego integralną
     całość. Stypendia dla aktywnych naukowo i zawodowo młodych chirurgów wypłacane
      będą z kwoty zgromadzonej na rachunku funduszu.
5.  Do przyznawania stypendiów ustanawia się Kapitułę Towarzystwa Chirurgów Polskich
6.  W skład Kapituły wchodzą przewodniczący i członkowie Komisji Nauki oraz prezes
     TChP poprzedniej kadencji
  7.Kapitule powierza się opracowanie regulaminu i kryteriów zgłaszania oraz selekcji      kandydatów.
     Decyzje Kapituły zatwierdza Zarząd Główny TChP.
8.  Członkostwo w kapitule odpowiada kadencyjności władz ZG TChP i wynosi 2 lata. Po
      wygaśnięciu kadencji
     Zarząd Główny powołuje Kapitułę w nowym składzie.
9.   Skład Kapituły w kadencji 2001 - 2003 r:
     Prof. Jerzy Szczerbań - przewodniczący
     Prof. Paweł Lampe
     Prof. Arkadiusz Jawień
     Prof. Wojciech Rowiński
     Prof. Wojciech Noszczyk

pobierz:

Lista Ministra Zdrowia zweryfikowanych jednostek prowadzących specjalizację

PROGRAM SPECJALIZACJI


Powrót